Kontaktujte nás info@hk-green.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY LUCULLUS s.r.o.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť LUCULLUS s.r.o. so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 50 169 971, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. (ďalej len „prevádzkovateľ“) a pobočkou na vrátenie tovaru a reklamácie LUCULLUS s.r.o., SNP 264/3, 059 21 Svit.

KONTAKTY

E-mail: medical@lucullus.sk

Zákaznícka linka: +421 222 200 062 (Po - Pia: 9:00 - 15:00 hod)

OBJEDNÁVKY

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našej webovej stránke medical.lucullus.sk as pomocou operátora na linke +421 948 928 971 (Po - Pia: 9:00 - 15:00).
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje: Ak nakupujete ako spotrebiteľ, tj ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnanie alebo povolanie, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte aj obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestory predávajúceho ao zmene niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").
 4. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

DODANIE TOVARU

 • Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar skladom zvyčajne expedujeme do 2 pracovných dní. Pri každom produkte však máme uvedený predpokladaný termín dodania, ktorý sa snažíme dodržať. Dodanie tovaru vykonávame počas pracovných dní od 9:00 - 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.
 • V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 • Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto ďalších prípadoch:

a) v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

b) v prípade, že kupujúci - podnikateľ si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

 • Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho a to v listinnej podobe spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 • Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vopred oznámiť predávajúcemu a to prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné online vyplniť na webovej stránke predávajúceho, alebo telefonicky na čísle +421 915 328 783. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom nepoškodenom obale a nepoužívaný a to v lehote 14 dní odo dňa prijatia potvrdenia formulára o odstúpení od zmluvy predávajúcim na adresu poskytnutú predávajúcim.
 • Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní od dňa, kedy bude predávajúcemu oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude vykonaná rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom vyhlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • V prípade, že tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzanie potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenie tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženie hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

VRÁTENIE PLATBY

 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady vzniknuté predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, než mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie apod. Doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie apod. Späť predávajúcemu.
 • Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti na veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 50 Sk do 4000 Sk.
 • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

CENY

 1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcia platí do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 2. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu / kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 4. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

Spoločnosť LUCULLUS s.r.o. spracováva a uchováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. ktorý je v platnosti od 25.5. 2018. Osobné údaje a ich ochrana

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: medical@lucullus.sk.
 2. Pokiaľ Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívne (mimosúdne) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 CFU Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu ARS.
 4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na slovenskom obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 5. Subjekt ARS môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: Ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 530 Sk; pokiaľ je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy ARS RSO, ktorá je dostupná online na tomto odkaze. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu nesie každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zašleme zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely marketingu. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracovania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpený tovar a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri posielaní e-mailových dotazníka poskytnuté žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade Vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.